Manažment Art fondu sa skladá zo skúseného tímu odborníkov v oblasti umenia, práva, obchodu a finančníctva.

Sme presvedčení, že budovanie a zhodnocovanie kvalitnej zbierky umenia závisí od hlbokého porozumenia zložitosti trhu s umením v kombinácii so schopnosťou identifikovať, interpretovať a využívať špecifické investičné príležitosti. 

Andrej Zaťko

iniciátor projetku

Ing. Andrej Zaťko je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Poštovej banky na Slovensku. Do roku 2015 pôsobil v J&T Banke, prvotne v pozícii riaditeľa obchodu pre Českú republiku a Slovensko, v oboch krajinách viedol privátne bankovníctvo a neskôr sa stal riaditeľom slovenskej pobočky banky. V oblasti bankovníctva, správy aktív a podielových fondov pôsobí od roku 1997 na Slovensku, v Česku a vo Švajčiarsku. Je vášnivý zberateľ a podporovateľ slovenskeho súčasného umenia.

 

"Budovanie umeleckých či historických zbierok a podpora tvoriacich umelcov patria k spoločenskej zodpovednosti úspešných ľudí. Zároveň sú veľmi dobrou príležitosťou ako zhodnotiť svoje finančné prostriedky. Žijeme v časoch, keď hlavne menšie národy potrebujú so svojimi kultúrnymi hodnotami aktívne pracovať a podporovať svoju identitu v kultúrne a spoločensky rozmanitej Európe."

Andrej Zaťko

Kristína Jarošová

Kristína Zaťko Jarošová

riaditeľka a spoluzakladateľka Art fondu

Mgr. Kristína Zaťko Jarošová, M. A., vyštudovala teóriu súčasného umenia na Goldsmiths College v Londýne, dejiny moderného a súčasného umenia a biznis umenia na Sotheby’s Institute of Art v Londýne a marketingovú komunikáciu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2009 získala viaceré pracovné skúsenosti, napr. v medzinárodnom aukčnom dome Sotheby’s, v Kunsthalle Bratislava, ako producentka dokumentárneho cyklu MANIFEST a ako riaditeľka súkromnej galérie. Popri galerijnej činnosti pracuje ako špecialistka a investičná poradkyňa pre súčasné výtvarné umenie, výtvarná kritička, kurátorka a nezávislá novinárka.

  

"Art Fond považujem v našom regióne za jedinečnú platformu, ktorá prepája investičný, zbierkotvorný a osvetový charakter zbierky. Verím, že vďaka expertíze a entuziazmu všetkých spriaznených ľudí sa bude mimoriadne kvalitný a koherentný súbor diel naďalej rozvíjať a presadzovať v domácom i v medzinárodnom prostredí."

Kristína Zaťko Jarošová

 

 

 

Poradná komisia

PhDr. KATARÍNA BAJCUROVÁ, CSc.

(1957)

Vyštudovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1983 – 1994 pôsobila v Umenovednom ústave, neskôr v Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied. Od roku 1994 pracuje v Slovenskej národnej galérii, v rokoch 1999 – 2009 vo funkcii generálnej riaditeľky, v súčasnosti ako kurátorka zbierky moderného a súčasného maliarstva. Pôsobí ako znalkyňa v oblasti výtvarného umenia a patrí k popredným odborníkom svojej generácie. V Slovenskej národnej galérii spolupracovala na príprave viacerých kľúčových výstav a katalógov: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení (1995); Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie (2000); Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985 (2002); Slovenský mýtus (2005) a iné. Publikovala viacero knižných publikácií a kurátorsky pripravila projekty pre Bienále Benátky (1995 – Jozef Jankovič/Koniec jednej paradigmy, 2009 – Roman Ondák/LOOP) a Bienále São Paulo (2004 – Traja z pekného páru). 

 

„Na tomto výbere sme sa s kolegami zhodli aj preto, že si myslíme, že do dejín slovenského umenia vniesli tie najosobitejšie hodnoty, ktoré ako autentický a originálny prínos fungujú aj v širšom kontexte. Všetci títo autori si svojím umením vydobyli domáce aj zahraničné renomé, priazeň a ocenenie odbornej verejnosti. Ich diela sa stali súčasťou významných domácich, ale aj svetových galérií, múzeí a súkromných zbierok." 

Katarína Bajcurová

PhDr. KATARÍNA RUSNÁKOVÁ, Ph.D.

(1959)

Vyštudovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bola kurátorkou Považskej galérie umenia v Žiline (1990 – 1992), neskôr jej riaditeľkou (1992 – 1997). V rokoch 1999 – 2000 bola riaditeľkou Zbierky moderného a súčasného umenia v Národnej galérii v Prahe (Veľtrhový palác) a od roku 2003 do 2005 bola vedecko-výskumnou pracovníčkou Inštitútu umenia a vedy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2006 je vedúcou Katedry teórie a dejín umenia Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Kurátorsky pripravila a spolupracovala na viac ako päťdesiatich výstavách doma i v zahraničí, napr. Aspekte/Positionen 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949 – 1999 v Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (1999). Pôsobila aj ako hlavná kurátorka Stálej expozície umenia 20. a 21. storočia v Národnej galérii v Prahe (2000) a v roku 2001 bola kurátorkou česko-slovenskej expozície na 49. bienále v Benátkach (Ilona Németh/Jiří Surůvka). Pôsobila tiež ako členka medzinárodnej poroty, napr. Ceny Jindřicha Chalupeckého, Praha (2001); Ceny Oskára Čepana, Bratislava (2002, 2004); a je členka Nákupnej komisie SNG v Bratislave. Je nositeľkou Ceny Martina Benku za invenčné kurátorské projekty a výraznú profiláciu výstavnej a zbierkovej činnosti Považskej galérie umenia v Žiline (1994). Je autorkou viacerých knižných publikácií, napr.: V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (2005), História a teória mediálneho umenia na Slovensku (2006) a Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia (2011).

 

"Súbor diel zastúpených v zbierke ponúka zaujímavý pohľad na pluralitu umeleckých prístupov a spôsobov stvárnenia rozmanitých tém prostredníctvom bohatej škály vizuálnych prejavov, ktoré sú zároveň osobitou reflexiou rôznorodých politických, sociokultúrnych a ekonomických zmien v období viac než piatich desaťročí. Podávajú správu o komplikovanom svete a zároveň sú pre nás dôležitými impulzmi, aby sme mu prostredníctvom vizuálnej metaforiky umeleckých diel lepšie porozumeli." 

Katarína Rusnáková

Mgr. BEATA JABLONSKÁ, PhD.

(1967)

Absolvovala v roku 1991 odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. storočia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Svoj záujem orientuje na súčasné vizuálne umenie, špeciálne sa venuje problematike maľby. V tomto odbore kurátorsky spolupracovala na príprave mnohých výstav súčasného výtvarného umenia, napr. Medzisvet. Vyplňovať medzery súcna, 1998, Slovenská národná galéria; Prievan v súčasnej maľbe 2000 – 2005, Považská galéria umenia, Žilina a i. Je autorkou viacerých významných štúdií a publikácií, napr. Maľba v postmodernej situácii v syntetickej publikácii Umenie 20. storočia (SNG, 2000); Lži, dilemy a alternatívy obrazu v katalógu Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985 (SNG, 2003). Bola aj kurátorkou a editorkou výstavy a katalógu Osemdesiate: Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992 (SNG, 2009). V súčasnosti pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde prednáša o problematike maľby v 20. storočí. 

 

"Postupne vo výberovom procese padla voľba na diela kľúčových predstaviteľov neoavantgardy, prevažne umelcov alternatívnej – neoficiálnej scény šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Práve oni, ako sa dnes ukazuje, vytvorili autentickú a rovnocennú alternatívu k umeniu euro-americkému, existujúcemu v tom čase v slobodnejšej časti sveta. Práve ich vtedajšia vizionárska odvaha a špecifická irónia v širokej škále prevažne konceptuálnych prejavov nesie nezameniteľného ducha, ktorý v konkurencii súčasnej otvorenej svetovej umeleckej scény má šancu obstáť." 

Beata Jablonská

prof. STANISLAV STANKOCI, akad. mal.

(1959)

V rokoch 1978 – 1984 absolvoval štúdium na oddelení úžitkovej grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1982 – 1983 bol štipendistom francúzskej vlády na École Nationale Superiéure des Arts Décoratifs v Paríži. V rokoch 1992 – 1993 absolvoval študijný pobyt na University of Industrial Art v Helsinkách. Od roku 1992 do súčasnosti pedagogicky pôsobí ako garant študijného programu na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2001 – 2007 bol vedúcim katedry, v rokoch 2007 – 2011 bol menovaný do funkcie prorektora pre rozvoj a v roku 2011 bol akademickým senátom zvolený do funkcie rektora VŠVU, ktorú vykonáva doteraz. V roku 2000 mu Galéria mesta Bratislavy vydala monografiu Ivan Jančár: Stanislav Stankoci 84:00. Popri pedagogickej a manažérskej činnosti sa venuje aj autorskej umeleckej tvorbe v oblasti dizajnu vizuálnej komunikácie, maľby, počítačovej grafiky a mixmédiám. Realizoval viac než 22 individuálnych výstav a získal ocenenia za svoju tvorbu doma i v zahraničí.

 

"Projekt Art Fond má pre slovenskú kultúrnu scénu a domácu zbierkotvornú činnosť zásadný význam z niekoľkých dôvodov. Veľmi zjednodušene povedané – či z pohľadu investorov, manažmentu a spolupracujúcej odbornej komisie, či z pohľadu umeleckej komunity – je to systematické budovanie a cielené zhodnocovanie umeleckej zbierky, podpora významných umeleckých osobností a kvalitného vizuálneho umenia. Je to však aj oživenie trhu s umením a v konečnom dôsledku je to aj popularizácia špičkového umenia medzi kultúrnou verejnosťou."

Stanislav Stankoci